Wit Afrikaanse skole moet weg

Posted on Oktober 2, 2013 deur

60


jansenProf. Jansen trek ‘n streep in die sand vir Afrikaners.

Wit Afrikaanse skole hou ’n ernstige bedreiging in vir rasseverhoudinge in Suid-Afrika.

Só sê professor Jonathan Jansen, rektor van die Universiteit van die Vrystaat.

Prof. Jansen het tydens ’n emosionele toespraak by dié universiteit voorgestel dat die totale verengelsing van die land se onderwysstelsel die enigste oplossing is vir wat hy as ’n “wit Afrikaanse probleem” beskou.

Volgens prof. Jansen moet alle onderwys in Suid-Afrika slegs in Engels geskied, vanaf voorskoolse voorbereiding, regdeur die bank tot op universiteitsvlak.

Afrikaners is die enigste kultuurgroep wat wit en Afrikaans is. Hierdie is dus ’n direkte aanval op die volk wat die einste universiteit gestig het waar prof. Jansen vandag sy salaris trek.

Chris Klopper, hoof uitvoerende beampte van die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie, meen navorsing dui aan dat “sowat 80% van Suid-Afrika se skole tans disfunksioneel is”.

“Die huidige minimum matriekslaagvereistes in Suid-Afrika is 40% of meer vir 3 vakke, 30% of meer vir ‘n verdere 3 vakke en 1 vak onder 30%. Ten spyte van hierdie lae slaagvereistes bly die onderwysstelsel ‘n mislukking aangesien daar in 2011 oor die 700 000 minder leerders matrikuleer het as ingeskerwe graad eens in 2000.”

“Afrikaanse skole aan die ander kant is wêreldklas en vergelyk goed met lande wat spog met die voorste onderwysstelsels, onder andere Finland, wat die beste onderwysstelsel ter wêreld het,” aldus mnr. Klopper.

Die Finse stelsel vereis onder andere dat onderwysers ‘n meestersgraad moet he in die vak wat hulle aanbied. In Finland ontvang 95% van alle leerders ‘n seniorsertifikaat binne ‘n skoolloopbaan van 12 jaar. Wit Afrikaanse skole spog met ‘n syfer van ongeveer 90%. Die Suid-Afrikaanse nasionale gemiddeld in 2012 is egter ‘n skaamtelike 33%. Dit wil se dat 67% van 2000 se graad eens nie binne 12 jaar kon matrikuleer nie.

Dr. Pieter Mulder, leier van die Vryheidsfront Plus en voormalige lektor in Kommunikasiekunde aan die Noordwes Universiteit, het skerp op prof. Jansen se uitlatings reageer.

“As opvoedkundige is prof. Jansen verkeerd as hy pleit dat alle skoolonderrig in Suid-Afrika in Engels moet plaasvind. Hy verwar gesonde onderwysbeginsels met sy eie verskuilde nasiebou-resep,” sê dr. Mulder.

Dr. Mulder meen dat Engels ’n verpligte vak vir alle Suid-Afrikaanse kinders behoort te wees. Dit is egter totaal iets anders as om Engels die land se verpligte onderrigtaal te maak.

Opvoedkundige navorsing van oor die hele wêreld bevestig dat moedertaalonderrig die beste vir die oordrag van kennis is. Kinders wat ‘n tweede en derde taal, soos Engels, deur medium van hulle moedertaal aangeleer het, is byvoorbeeld beter in Engels as kinders wat altyd in ‘n tweede taal onderrig is.

“Prof. Jansen maak dus ‘n fout as hy argumenteer dat kinders van die eerste skooldag af in Engels onderrig moet word ten einde Engels onder die knie te kry. Die Wiskunde- en Wetenskap-resultate van kinders wat in hulle moedertaal, soos byvoorbeeld Afrikaans, onderrig is, is beduidend beter as kinders wat hierdie vakke deur medium van hulle tweede en derde taal moet aanleer,” aldus dr. Mulder.

Hy sê verder dat prof. Jansen wel korrek is as hy argumenteer dat onderrig in sommige Afrikatale tans swak is. Die antwoord is om hierdie onderrig te verbeter. Prof. Jansen se oplossing is om verdere hindernisse in hierdie kinders se pad te plaas deur hulle te dwing om moeilike vakke soos Wiskunde deur hulle tweede en derde taal te leer.

Prof. Jansen argumenteer eintlik oor wat hy as die beste resep vir versoening en nasiebou sien. Dan eindig hy verkeerdelik by Engels as onderrigtaal. Versoening word juis bevorder as elkeen se menswees en waardigheid erken word.

“’n Belangrike deel van my menswees en waardigheid is juis erkenning van my moedertaal, ongeag of dit Venda, Afrikaans of Engels is,” sê dr. Mulder.

Hierdie aanslag op Afrikaners skep egter nuwe geleenthede om alternatiewe metodes te bevorder. Die Beweging vir Christelik-Volkseie Onderwys (BCVO) het al diep spore getrap in hierdie verband.

Die BCVO het tans bykans 50 skole wat deel vorm van hul opvoedkundige liggaam. Hierdie skole  presteer oor die algemeen uiters goed en spog met die land se hoogste matriekslaagsyfer (95%). Orania-CVO handhaaf ’n 100% matriekslaagsyfer sedert die eerste leerlinge in 2002 daar matrikuleer het.

Uitlatings soos dié van prof. Jansen maak dit duidelik dat Afrikaners toenemend beskou word as ’n bedreiging vir die post ’94 bedeling en moet gesien word in konteks van stygende plaasmoorde, grondhervorming en rastellende aksie.

Die magshebbers se boodskap is duidelik: Afrikaners pas nie in by die prentjie nie en moet transformeer.

Ons boodskap is net so duidelik: Ons weet dat Afrikaners nie inpas by die prentjie nie en ons sal nie transformeer nie, dus bou ons vir onsself ’n volkstaat.

Sien www.vryafrikaner.za.org vir meer inligting en raak betrokke.